(BARU) Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 2 Terbaru 2022 - 2023

Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 2 Terbaru 2022 - 2023Soal UAS / UKK Basa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban

A. WENEHANA TANDA PING (X) ING AKSARA A, B, C, UTAWA D SING DIANGGEP BENER!

Wacanen kanthi premathi!

Koperasi Sekolah

   Koperasi sekolah iku salah sawijine organisasi ing sekolahan. Murid-murid iso dadi anggotane kabeh. Koperasi sekolah ngelatih murid-murid pada guyup rukun kerja bareng-bareng mbi kanca-kancane. Koperasi sekolah iku uga iso dadi papan panggonan supaya murid-murid pada latihan dodolan.

   Koperasi sekolah iku dodol kabutuhan-kabutuhane para murid. Saka buku, pensil, garisan lan lia-liane. Koperasi sekolah gampangake murid-murid supaya iso tuku kabutuhan sekolah ing njero sekolahane dewe. Rega-rega ing koperasi sekolah uga murah-murah. Merga ngana para murid pada seneng tuku-tuku kabutuhan sekolah ing koperasi sekolah.

1. Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku ….

a. Kagunaan koperasi sekolah

b. Organisasi koperasi

c. Koperasi Sekolah

d. Dodolan nang sekolahan

2. Opo bae contohe barang sing disediakake ing koperasi sekolah?

a. Tas, sepeda lan topi

b. Buku, pensil lan garisan

c. Pupuk, klambi lan obat

d. Obat lan sembako

3. Koperasi sekolah iso ngelatih murid-murid pada ….

a. Sesarengan nggarap PR bareng kanca-kancane

b. Sesarengan gurub rukun kerja bareng kanca-kancane

c. Dodolan kanthi untung kang akeh

d. Adol tinuku obat-obatan sing bermanfaat

4. Anggota koperasi sekolah yaiku ….

a. Bakul ing pasar

b. Pedagang kaki lima

c. Murid sekolah

d. Guru lan wali murid

5. Karpriye rega-rega ana ing koperasi sekolah?

a. Rodo larang

b. Paling murah

c. Murah-murah

d. Rodo murah

6. Tembang macapat iku cacahe ana ….

a. 8

b. 9

c. 10

d. 11

7. Tembang Pocung iku ana …. gatra

a. 4

b. 5

c. 6

d. 7

8. Cacahing larik saben sapada iku diarani ….

a. Guru lagu

b. Guru gatra

c. Guru wilangan

d. Guru swara

9. Kosok baline tembung gething yaiku ….

a. Muring

b. Seneng

c. Kuciwa

d. Sengit

10. Papan panggonan kanggo wong adol tinuku yaiku ….

a. Puskesmas

b. KUA

c. Sekolahan

d. Pasar

11. Wong sing penggaweane ngelakokake sepur yaiku ….

a. Nahkoda

b. Masinis

c. Pilot

d. Kondektur


12. Budhe untune lara. Basa kramane yaiku ….

a. Budhe wajane gerah

b. Budhe wajanipun lara

c. Budhe wajaning gerah

d. Budhe wajanipun gerah

13. Iku – digawe – kayu – lemari – saka. Tembung-tembung iku urutane kang bener yaiku ….

a. Kayu iku digawe saka lemari

b. Digawe lemari iku kayu saka

c. Lemari iku digawe saka kayu

d. Lemari iku saka kayu digawe

14. Raden Werkudara nalika enome aran ….

a. Punthadwa

b. Janaka

c. Bratasena

d. Kresna

15. Musuhe pandhawa yaiku bala ….

a. Punakawan

b. Barata

c. Kurawa

d. Ratu

16. Gamane raden werkudara yaiku ….

a. Kuku Pancanaka

b. Kotang Antakusuma

c. Panah Pasopati

d. Cunda manik

17.  


Tembung ing nduwur iku unine ….

a. Maca buku

b. Tuku buku

c. Mata biru

d. Mara tuku

18. Ana kucing lima

Yen ditulis jawa dadi ….

a.  


  

b.


c.

 

d.  


19. Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara tanggap yaiku ….

a. Budi lagi nata buku

b. Rina lagi mangan sega

c. Sepedane lagi digawa Tuti

d. Pak guru lagi ngulang muride

20. Santi yen ketemu Galang iku kaya banyu karo lenga. Tegese kaya banyu karo lenga yaiku ….

a. Akur banget pasedulurane

b. Pasedulurane ora bisa rukun

c. Pesedulurane akrab banget

d. Ora gelem pisah yen wes ketemu

21. Paribasan bathok bolu isi madu tegese ….

a. Wong pinter nanging sombong

b. Wong bodo nanging asor

c. Wong asor nanging sugih kapinteran

d. Wong sing pinter nanging ora gelem kekancan

22. Kembang jagung arane sinuwun, yen kembang kanthil arane …

a. Karuk

b. Dangu

c. Gading

d. Maya

23. Sebutan pancuran kapit sendang iku kanggo ….

a. Anak telu lanang kabeh

b. Anak telu, wadon lanang wadon

c. Anak telu, lanang wadon lanang

d. Anak telu wadon kabeh

24. Anak loro lanang kabeh diarani ….

a. Ontang-anting

b. Uger-uger lawang

c. Sendang kapit pancuran

d. Pancuran kapit sendang

25. Anak macan kuwi arane ….

a. Bledug

b. Gogor

c. Piyek

d. Cempe


B. JAWABEN PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI BENER!

1. Maskumambang iku kalebu tembang ….

2. Cacahe gatra tembang dandanggula iku ana …. gatra.

3. Cacahing wanda ing saben sak gatra iku diarani guru ….

4. Raden Gathotkaca iku kasatriyan ing ….

5. Panengahing pandhawa yaiku raden ….

6. Jamus kalimasada iku gamane raden ….

7. Manungsa iku butuh sandhang, pangan lan ….

8. Kondektur iku penggaweane nariki ongkos lan karcis ing njero …

9. Kembang nangka arane ….

10.

 

unine yaiku ….

C. JAWABEN PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI BENER!

1. Sebutna 5 bae kang kalebu tembang Macapat!

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Apa sing dimaksud guru gatra, guru wilangan dan guru lagu!

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tembung-tembung ing njero kurung iki benerake!

a. Bu Jumi (tuku) anake sepeda anyar

b. Andi atine seneng amerga (paring) hadiah Pak Guru

c. Supaya ora tiba kudu (cekel) taline sing kenceng

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Tulisen basa kramane ukara ing ngisor iki!

a. Kang Ali lagi njaluk duwit karo bapake

b. Wong sing gelem maca buku iso dadi pinter pikirane

Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Tulisen ukara ing ngisor iki nganggo aksara Jawa!

a. Ana kebo mangan suket

b. Ibu lagi tindak menyang pasar


Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(BARU) Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 2 Terbaru 2022 - 2023

Kunci Jawaban Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 2 Terbaru 2022 - 2023

A. JAWABAN

1. c. Koperasi Sekolah

2. b. Buku, pensil lan garisan

3. b. Sesarengan gurub rukun kerja bareng kanca-kancane

4. c. Murid sekolah

5. c. Murah-murah

6. d. 11

7. a. 4

8. b. Guru gatra

Ads by optAd360


9. b. Seneng

10. d. Pasar

11. b. Masinis

12. d. Budhe wajanipun gerah

13. c. Lemari iku digawe saka kayu

14. c. Bratasena

15. c. Kurawa

16. a. Kuku Pancanaka

17. a. Maca buku

18. d.  

19. c. Sepedane lagi digawa Tuti

20. b. Pasedulurane ora bisa rukun

21. c. Wong asor nanging sugih kapinteran

22. c. Gading

23. b. Anak telu, wadon lanang wadon

24. b. Uger-uger lawang

25. b. Gogor


B. JAWABAN

1. Macapat

2. 10

3. Wilangan

4. Priggodani

5. Janaka

6. Punthadewa

7. Papan

8. Bis / Bus

9. Babal

10. Nakula Sadewa

C. JAWABAN

1. Tembang Macapat cacahe ana 11 yaiku :

– Maskumambang

– Pocung

– Gambuh

– Megatruh

– Mijil

Ads by optAd360


– Kinanthi

– Asmaradana

– Durma

– Pangkur

– Sinom

– Dandang Gula

2. Guru gatra yaiku cacahing larik saben sapada

Guru wilangan yaiku cacahing wanda (suku kata) ing saben sak gatra

Guru lagu yaiku unine swara ing pungkasing gatra

3. a. Nokokake

b. Diparingi

c. Cekelan

4. Nulis basa kramane ukara ing ngisor iki:

a. Kang Ali lagi njaluk duwit karo bapake = Kang Ali nembe nyuwun yatra kalian bapakipun

b. Wong sing gelem maca buku iso dadi pinter pikirane = Tiyang ingkang purun maos buku saget dados lantip pikiranipun

5. Nulis ukara ing ngisor iki nganggo aksara Jawa :

a. Ana kebo mangan suket

 

b. Ibu lagi tindak menyang pasar

 

Posting Komentar untuk "(BARU) Soal PAT / UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD / MI Kurikulum 2013 Semester 2 Terbaru 2022 - 2023"